Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, το οποίο υπάγεται και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας, ιδρύθηκε το 1965 από το Σπύρο Δοξιάδη και λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Το Ι.Υ.Π. παρέχει εξειδικευμένο έργο πρόληψης και δημόσιας υγείας και αναπτύσσει ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα στον τομέα της υγείας του παιδιού.
 
Η λειτουργία και το βασικό έργο του ΙΥΠ χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, ενώ για συγκεκριμένα προγράμματα εξασφαλίζονται πρόσθετοι πόροι από την ΕΕ και άλλους εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς καθώς και από συνεργαζόμενους φορείς ή δωρεές.
 
Η Διοικούσα Επιτροπή του ΙΥΠ είναι 5μελής, ορίζεται από το Υπουργείο Υγείας και έχει την ευθύνη της διοίκησης τόσο σε λειτουργικά όσο και σε επιστημονικά ζητήματα. Σ’αυτή συμμετέχουν τρεις επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους και δύο επιστήμονες-διευθυντές Διευθύνσεων ή Τομέων του ΙΥΠ,.
Το Επιστημονικό Συμβούλιο αποτελείται από τους διευθυντές Διευθύνσεων και Τομέων του ΙΥΠ, έχει την ευθύνη για την κρίση κάθε επιστημονικού προγράμματος του ΙΥΠ και γνωμοδοτεί προς τη Διοικούσα Επιτροπή για θέματα που άπτονται του επιστημονικού έργου του ΙΥΠ.
Την ευθύνη  σε ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας αναφορικά με όλα τα πρωτόκολλα παροχής υπηρεσιών και έρευνας που εφαρμόζονται στο ΙΥΠ έχει η Επιτροπή Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας.
 
Στοιχεία επικοινωνίας
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού - Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»
Παπαδιαμαντοπούλου και Θηβών 1
115-27 Αθήνα
www.ich.gr
τηλέφωνο γραμματείας: 2132037370

 

 

Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης παιδιών και εφήβων
Ζαμπελίου 32, 74100 Ρέθυμνο
τηλ. 2831053100-53105
e-mail: [email protected]

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού
Φωκίδος 7, 11526 Αθήνα
τηλ. 2107715791
φαξ 2107793648
www.ich-mhsw.gr
e-mail: [email protected]